Trang Mẫu

Đây là một trang tĩnh mẫu. Để lưu ảnh mặc định dưới phần header của trang nếu trang đó không có một ảnh nào được cài đặt.